Creative works

Radmila art studija  Paintings, gleznas, artworks, m?kslas darbi

Blogs

Vai mana glezna ir laba?

Posted by Radmila on August 7, 2015 at 10:10 AM

Mākslā nav striktu likumu, kas ir pareizi, kas nav, kas ir labs, bet kas – slikts. Bieži skatoties uz mākslas objektu, nevar noteikt gleznas autora profesionalitāti, saprast vai konkrēta darba autors ir ieguvis akadēmisko izglītību vai nav.


Manas studentes Irinas Matvejenko gleznas, kas tika pārdotas galrijā "Zīmulis un ota".

Mūsdienu mākslas pasaulē ir svarīgas jaunas neredzētas vēsmas, par mākslu ir padarīts pilnīgi jebkas, par neiedomājamām summām tiek pārdoti piecgadīgu (un pat jaunāku) bērnu, un pat dzīvnieku radošie veikumi. Šī parādība tiek vērtēta ļoti dažādi, taču atstāsim to kritiķu ziņā.

Ja mēs runātu par tradicionāli attēloto un parastajam cilvēkam saprotamo mākslas darbu, gan vienkāršo skatītāju, gan pašu profesionāļu vidū vērtējumi arī tad atšķirtos. Nostrādājot divus gadus mākslas galerijā, redzēju, ka viena un tā pati glezna varēja būt kā apbrīnota, tā nopelta. Labi, tas kas izraisīja emocijas un parasta attieksme pret sižetu (patīk-nepatīk) ir viens. Bet arī attiecībā uz kompozīciju, krāsu attiecībām un mākslinieciskiem paņēmieniem nācās dzirdēt pretrunības no dažādu mākslinieku puses. Nebūt ne aiz skaudības vai konkurences tika kritizētas kolēģu gleznojumi. Tas, kas vienam likās veiksmīgs risinājums, citam šķita pilnīgi nepieņemams. Uzskatu, ka tas bija atkarīgs no katra dzīves un mācību laikā uzkrātas pieredzes, viņu skolotāju un elku ietekmes. Vispār, ar cik māksliniekiem es runāju, tik arī viedokļu uzklausīju.

Bet vienīgais bija skaidrs, ka katram darbam tik un tā parādīsies pircējs. Agri vai vēlu, varbūt, pēc vairākiem gadiem. Bija darbi, kas patika praktiski visiem, bet viņus nepirka. Un pirka tādu, par ko lielākoties teica, ka šis ir galīgi garam. Pazinu māksliniekus, kuri aizkrāsoja savus darbus, tikai tāpēc, ka gada laikā tie nebija nopirkti, pa virsu mālēja citus. Taču drīzumā klients datu bāzē izvēlējās tos, jau aizkrāsotos, kuri vairs nebija dabūjami.

Mēs dažādi uztveram savus darbus. Dažreiz mums tie ļoti patīk, vai otrādi, kas savukārt nenozīmē, ka darbs nav izdevies. Pastāv liela varbūtība, ka pēc laika, kad glezna būs pastāvējusi gadus trīs aiz skapja, mēs raudzīsimies uz to pilnīgi savādāk. Katram mums var būt labi un slikti darbi. Atzinība nevar tavu darbu izmainīt, viņš ir tāds, kāds viņš ir. Katram slavenajam māksliniekam tādi ir bijuši. Galvenais, nebūt pārāk atkarīgiem no citu subjektīviem uzskatiem un neiedvesmojošiem komentāriem, nenolaist rokas, bet turpināt attīstīt savas prasmes un izkopt savu stilu.

Хороша ли моя картина?

В искусстве нет четких законов, что правильно, что нет, что хорошо, а что – плохо. Часто, смотря на предмет искусства, нельзя определить профессионализм художника, понять получил ли автор конкретной картины академическое образование. В современном мире искусства важны новые веяния, искусством может стать что угодно, за неслыханные суммы продяются творческие работы пятилетних (а то и младше;) детей и даже животных. Это явление оценивается по разному, но, оставим это на усмотрение критиков.

Если бы мы говорили о традиционно изображенной и простому человеку понятной работе, как среди простого зрителя, так и среди самих профессионалов, мнения бы отличались. Проработав в галерее два года, я видела, как одну и ту же картину, как воспевали, так и уничижали. Ладно, то, что вызывало эмоциии и обычное отношение к сюжету (нравится – не нравится;), это одно. Но и в отношении композиции, цветовых отношений и художественных приемов приходилось слышать противоречащие доводы со стороны разных художников. Не из-зи зависти или конкуренции критиковались работы коллег. То, сто одному казалось удачным решением, для другого было просто неприемлимым. Считаю, что это восприятие зависело от жизненного опыта и образования каждого, влияния их учителей и кумиров. Вообще, со сколькими художниками я говорила, столько и мнений выслушала.

Но, одно было ясно, что у каждой работы рано или поздно появится покупатель. Может, через нескоько лет. Были работы, который нравились практически всем, но их не покупали. А покупали такие, которые больше всего осуждались. Знаю художников, которые закрашивали свои полотна, только потому, что их не купили в течении года, писали по ним сверху другую картину. А вскоре в базе данных клиент выбирал именно ту, закрашенную, которую вернуть уже было невозможно.

Мы по-разному воспринимаеи свои работы. Иногда они нам очень нравятся, или наоборот, что вовсе не означает, что работа не удалась. Существует большая вероятность, что через время, когда картина года три постоит за шкафом, мы посмотрим на нее совершенно по-другому. У каждого из нас бывают хорошие и плохие работы. Похвала не может таою работу изменить, она такая, какая есть. У каждого знаменитого художника были такие работы. Главное, не зависить слишком от чужого субъективного мнения и невдохновляющих комментариев, не опускать руки, а продолжать развивать всои навыки, работать над выработкой соего стиля.

Использованы фотографии картин моей студентки Ирины Матвеенко, проданных в галерее "Zīmulis un ota".

Categories: Gleznas

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

Makslas studija. Zimesanas un gleznosanas nodarbibas, kursi iesacejiem. Makslas darbi, gleznas uz pasutijuma. artworks, art studio. paintings, latvia, riga. handmade cards, greeting cards, exclusive cards, apsveikumi, kartinas, atklatnes, postcards