Creative works

Radmila art studija  Paintings, gleznas, artworks, m?kslas darbi

Blogs

view:  full / summary

Turpinot par stilu...

Posted by Radmila on August 23, 2015 at 5:20 AM Comments comments (1)

Lai arī cik precīzi mēs gribētu uzgleznot dabu vai fotogrāfiju, neielikt gleznā sevi nevaram. Ir neapstrīdami tas, ka gleznojot mēs visu izlaižam caur sava redzējuma prizmu. Darbi var pastāstīt par mūsu raksturu, dažreiz arī par labsajūtu un attieksmi pret attēlojamo.

Šeit var redzēt dažādu autoru interpretācijas par vienu un to pašu bildi.


Kamēr mēs neesam sākuši specializēties muzeja līmeņu kopēšanā, mūsu darbi var atķširties kā diena un nakts.

Arī pašai ir bijusi nepieciešamība atkārtot savus darbus, kas izradījās visai grūts uzdevums. Un te ir rezultāti...


Interesanti, ka gleznojot viena un tā paša cilvēka portretu, mākslinieki neapzināti padara to nedaudz līdzīgu sev. Modeli pilnīgi noteikti atpazīt var, būs attēlotas tā raksturīgākās sejas iezīmes, bet klāt būs arī nedaudz no mums pašiem...

Продолжая разговор о стиле художника...

Как бы точно нам не хотелось передать натуру или написать картину по фотографии, не вложить частичку себя в картину мы не можем. Неоспорим тот факт, что рисуя мы все пропускаем через призму своего восприятия. Работы могут рассказать о нашем характере, иногда о самочуствии и отношении к передаваемому.

Здесь видны интерпретации разных авторов одной и той же картинки.


Пока мы не специализируемся в копиях музейного уровня, наши работы могут отличаться как день и ночь.

У самой также была необходимость делать повторы своих работ, что оказалось достаточно сложным заданием. Вот результаты...


Интересно, что при написании портрета одного и того же человека, художники неосознанно делают его немного похожим на себя. Модель узнать конечно можно, будут переданы самые характерные особенности лица, но кое что будет и от нас самих...

 

Vai katram ir savs stils?

Posted by Radmila on August 14, 2015 at 3:00 AM Comments comments (0)

Jā! Pilnīgi un noteikti. Jaunajiem māksliniekiem tas parādās jau 1-3 gadu laikā. Stila pazīmes – gleznošanas rokraksts, tendence izvēlēties noteiktus toņus un pat motīvus.

Rokraksts, lai arī nav izkopts līdz galam, redzams pirmajos darbos. Ir apsveicami, ja topošais mākslinieks eksperimentē, izmēģina dažādas tehnikas un paņēmienus, veic mācību kopijas no veiksmīgiem darbiem. Taču absolūti nav pieņemami imitēt tikai vienu autoru darbus vai pārņemt savu skolotāju stilus. Ir jāprot atšķirt, kas tev pašam ir noderīgs, ko tu pielietosi nākotnē un no kā atteiksies, bet to visu vēlams izmēģināt, pirms atmest ar roku un teikt, ka to es nedarīšu. Jo, tikai iedziļināšanās procesā spēj iemācīt kaut ko. Gaidīt, ka tev kaut ko iemācīs, nozīmē nesaņemt nekādus rezultātus. Tikai ar izziņu un apzinātu darbu – ko un kāpēc es to daru, būs panākumi.

Pie manis atnāk daudz talantīgu cilvēku. Viņiem ir savs rokraksts, dažiem ļoti labs rokraksts, tikai viņi to nepieņem. Viņi vēlas, lai iemācu savādāk, es parādu, viņi pamēģina, tas, kas no tā sanāk, viņiem bieži nepatīk. Viņi ir bēdīgi, jo viņiem šķiet, ka viņi nav talantīgi, tāpēc ka neprot tieši tā. Bet jums arī nevajag prast tā! Jums ir jāpriecājās, ka jūs mākat tā, kā neprot citi. Un tie citi jūs apbrīno! Tāds, lūk, paradokss.

Ģirts Muižnieks ir teicis, ka jāuzglezno 300 darbi, lai saprastu vai tev ir talants.

Visas ierakstam pievienotas fotogrāfijas - ir manas studentes Karīnas Akondžas gleznas.

Есть ли у меня свой стиль?

Да! Совершенно точно! У начинающих художников он появляется в течении 1-3 лет. Признаки стиля – живописный почерк, пристрастия в выборе цветов и даже мотивов. Почерк, хоть и невыработанный полностью, начинает проявлять себя уже в первых работах. Полезно, если начинающий художник экспериментирует, пробует разные техники и приемы, делает учебные копии выдающихся работ. Но абсолютно не приветствуется подражание одним и тем же авторам, копирование стиля своего учителя. Нужно уметь отличать, что для тебя самого будет полезно, что ты будешь применять в будущем, а от чего откажешься. Но все нужно попробовать перед тем как отказаться и сказать, что делать этого не будешь. Только посредством углубления в процесс можно чему-то научиться. Ожидание, что кто-то чему-то тебя научит, обычно не несет ощутимых результатов. Только изучение и осознанная работа – что и зачем я это делаю – даст свои плоды. Ко мне приходят много одаренных людей. У них свой почерк, у некоторых очень хороший почерк, только они его не принимают. Они хотят, чтобы я научила по-другому, я показываю, они пробуют. То, что из этого получается, часто их не устраивает. Они расстраиваются, считают, что нет у них таланта, потому что именно так не получается. Но вам и не нужно делать именно так! Вам нужно радоваться, что умеете то, что другие не умеют. И эти другие хотят уметь как вы! Вот такой парадокс 

Гиртс Муйжниекс сказал, чтобы понять, есть ли у тебя талант, надо написать хотя бы 300 картин.

Использованы фотографии картин моей студентки Карины Аконджи.

Vai mana glezna ir laba?

Posted by Radmila on August 7, 2015 at 10:10 AM Comments comments (0)

Mākslā nav striktu likumu, kas ir pareizi, kas nav, kas ir labs, bet kas – slikts. Bieži skatoties uz mākslas objektu, nevar noteikt gleznas autora profesionalitāti, saprast vai konkrēta darba autors ir ieguvis akadēmisko izglītību vai nav.


Manas studentes Irinas Matvejenko gleznas, kas tika pārdotas galrijā "Zīmulis un ota".

Mūsdienu mākslas pasaulē ir svarīgas jaunas neredzētas vēsmas, par mākslu ir padarīts pilnīgi jebkas, par neiedomājamām summām tiek pārdoti piecgadīgu (un pat jaunāku) bērnu, un pat dzīvnieku radošie veikumi. Šī parādība tiek vērtēta ļoti dažādi, taču atstāsim to kritiķu ziņā.

Ja mēs runātu par tradicionāli attēloto un parastajam cilvēkam saprotamo mākslas darbu, gan vienkāršo skatītāju, gan pašu profesionāļu vidū vērtējumi arī tad atšķirtos. Nostrādājot divus gadus mākslas galerijā, redzēju, ka viena un tā pati glezna varēja būt kā apbrīnota, tā nopelta. Labi, tas kas izraisīja emocijas un parasta attieksme pret sižetu (patīk-nepatīk) ir viens. Bet arī attiecībā uz kompozīciju, krāsu attiecībām un mākslinieciskiem paņēmieniem nācās dzirdēt pretrunības no dažādu mākslinieku puses. Nebūt ne aiz skaudības vai konkurences tika kritizētas kolēģu gleznojumi. Tas, kas vienam likās veiksmīgs risinājums, citam šķita pilnīgi nepieņemams. Uzskatu, ka tas bija atkarīgs no katra dzīves un mācību laikā uzkrātas pieredzes, viņu skolotāju un elku ietekmes. Vispār, ar cik māksliniekiem es runāju, tik arī viedokļu uzklausīju.

Bet vienīgais bija skaidrs, ka katram darbam tik un tā parādīsies pircējs. Agri vai vēlu, varbūt, pēc vairākiem gadiem. Bija darbi, kas patika praktiski visiem, bet viņus nepirka. Un pirka tādu, par ko lielākoties teica, ka šis ir galīgi garam. Pazinu māksliniekus, kuri aizkrāsoja savus darbus, tikai tāpēc, ka gada laikā tie nebija nopirkti, pa virsu mālēja citus. Taču drīzumā klients datu bāzē izvēlējās tos, jau aizkrāsotos, kuri vairs nebija dabūjami.

Mēs dažādi uztveram savus darbus. Dažreiz mums tie ļoti patīk, vai otrādi, kas savukārt nenozīmē, ka darbs nav izdevies. Pastāv liela varbūtība, ka pēc laika, kad glezna būs pastāvējusi gadus trīs aiz skapja, mēs raudzīsimies uz to pilnīgi savādāk. Katram mums var būt labi un slikti darbi. Atzinība nevar tavu darbu izmainīt, viņš ir tāds, kāds viņš ir. Katram slavenajam māksliniekam tādi ir bijuši. Galvenais, nebūt pārāk atkarīgiem no citu subjektīviem uzskatiem un neiedvesmojošiem komentāriem, nenolaist rokas, bet turpināt attīstīt savas prasmes un izkopt savu stilu.

Хороша ли моя картина?

В искусстве нет четких законов, что правильно, что нет, что хорошо, а что – плохо. Часто, смотря на предмет искусства, нельзя определить профессионализм художника, понять получил ли автор конкретной картины академическое образование. В современном мире искусства важны новые веяния, искусством может стать что угодно, за неслыханные суммы продяются творческие работы пятилетних (а то и младше;) детей и даже животных. Это явление оценивается по разному, но, оставим это на усмотрение критиков.

Если бы мы говорили о традиционно изображенной и простому человеку понятной работе, как среди простого зрителя, так и среди самих профессионалов, мнения бы отличались. Проработав в галерее два года, я видела, как одну и ту же картину, как воспевали, так и уничижали. Ладно, то, что вызывало эмоциии и обычное отношение к сюжету (нравится – не нравится;), это одно. Но и в отношении композиции, цветовых отношений и художественных приемов приходилось слышать противоречащие доводы со стороны разных художников. Не из-зи зависти или конкуренции критиковались работы коллег. То, сто одному казалось удачным решением, для другого было просто неприемлимым. Считаю, что это восприятие зависело от жизненного опыта и образования каждого, влияния их учителей и кумиров. Вообще, со сколькими художниками я говорила, столько и мнений выслушала.

Но, одно было ясно, что у каждой работы рано или поздно появится покупатель. Может, через нескоько лет. Были работы, который нравились практически всем, но их не покупали. А покупали такие, которые больше всего осуждались. Знаю художников, которые закрашивали свои полотна, только потому, что их не купили в течении года, писали по ним сверху другую картину. А вскоре в базе данных клиент выбирал именно ту, закрашенную, которую вернуть уже было невозможно.

Мы по-разному воспринимаеи свои работы. Иногда они нам очень нравятся, или наоборот, что вовсе не означает, что работа не удалась. Существует большая вероятность, что через время, когда картина года три постоит за шкафом, мы посмотрим на нее совершенно по-другому. У каждого из нас бывают хорошие и плохие работы. Похвала не может таою работу изменить, она такая, какая есть. У каждого знаменитого художника были такие работы. Главное, не зависить слишком от чужого субъективного мнения и невдохновляющих комментариев, не опускать руки, а продолжать развивать всои навыки, работать над выработкой соего стиля.

Использованы фотографии картин моей студентки Ирины Матвеенко, проданных в галерее "Zīmulis un ota".

Plein air season opened!

Posted by Radmila on February 22, 2015 at 12:45 AM Comments comments (0)

Šopiektdien esam atklājuši 2015.gada gleznošanas sezonu brīvā dabā ;)


Kāpēc gleznot plenērā?

Daudzi saka, ka neprotot gleznot dabā. Jāpiekrīt, ka tas ir savādāks process, nekā gleznojot mājās vai studijā. Iespējams, gleznošana dabā rada savas neērtības (jābrauc un jāved līdzi mantas, jāsamierinās ar karstumu, aukstumu, vēju, nokrišņiem, apgaismojuma izmaiņām, apkārtējo skatieniem un citreiz komentāriem), taču sajūtas un pieredze, ko jūs gūsiet, ir neaprakstāma dāvana sev. Jo, tad mēs spējam būt īstāki, nekopējot kādu, neiespringstot par ideālu formu un toņu attēlošanu, bet uzliekot savas patiesās sajūtas dotajā brīdī uz audekla. Gleznojot dabā mēs izjūtam to atmosfēru pilnā mērā, mēs jūtam smaržas un skaņas, vietas enerģētiku un neapzināti to ieliekam savā darbā. Parasti šie darbi ir dzīvāki. Ne vienmēr tie ir labāki, izstrādātāki, taču satur sevī daudz informācijas.


Uzskatu, ka vērtīgāk ir uzgleznot/uzzīmēt kādu skatu ekskursijā vai atvaļinājumā, kā uztaisīt desmitiem fotogrāfiju, vēloties saglabāt atmiņās šo dienu. Un nav svarīgi, cik daudz tam tiks atvēlēts laika, vai būs šai nodarbei piemēroti apstākļi. Paejot lielam laika posmam, skatoties uz savu gleznu, jūs atkal atgriezīsieties laikā un vietā, kur bijāt, šo darbu radot, jūs atcerēsieties, kāds ārā bija laiks, kas bija jums blakus, un pat kādas sajūtas jūs pārņēma šajā konkrētajā dzīves posmā.


Многие говорят, что не умеют рисовать с натуры, особенно на природе. Соглашусь, процесс несколько отличается от живописи дома или в студии. Возможно, даже придется соприкоснуться с определенными сложностями (нужно ехать и вести с собой вещи, мириться со взглядами и комментариями окружающих, а самое главное с погодными условиями – жарой, холодом, осадками, ветром, изменениями освещения и т.д.), но ощущения и опыт полученные при этом, будут незабываемым подарком самим себе. Потому что тогда мы можем быть настоящими, никого не копируя, не волнуясь об идеальной передаче формы и оттенков, а передавая холсту только истинные свои ощущения в данный момент.

Рисуя на природе, мы чувствуем атмосферу в полной мере, мы ощущаем запахи и звуки, энергетику места и неосознанно вкладываем это в свою работу. Мы начинаем любить природу и видеть ее по-иному… Обычно эти работы более живые. Не всегда это самые лучшие, проработанные картины, но они несут в себе много информации, во-первых, для нас же самих. Я считаю, что намного ценнее написать/нарисовать какой-нибудь вид на экскурсии или в поездке, чем сделать десяток фотографий, желая сохранить в памяти этот день. И неважно, сколько работе будет отведено времени, будут ли благоприятные погодные условия. По прошествии длительного отрезка времени, смотря на свою картину, вы опять вернетесь в то время и место, где написали ее, вы вспомните какая была погода, кто был с вами рядом и даже какие эмоции и события занимали вас в тот период жизни.

"Me and art" at the Latvian National Museum of Art

Posted by Radmila on February 1, 2015 at 5:35 PM Comments comments (0)

Neliela ekskursija manās atmiņās par laiku, ko esmu pavadījusi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.


Patieso mākslu un radošo garu esmu atradusi LNMM telpās – galvenajā ēkā un Arsenālā – šīs vietas gandrīz četrus gadus biju uztvērusi kā savas otrās mājas. Tur esmu atklājusi savu īsto aicinājumu – vēlmi un nepieciešamību izpausties caur zīmēšanu un gleznošanu. „Es un māksla” LNMM izglītības programmas ietvaros esmu daudz ko iemācījusies mākslas jomā un iepazinusi savu iekšējo pasauli. Šis laiks ir bijis pārpilns ar emocijām, ļoti dažādām, bet lielākoties pozitīvām.


Baiba Sprance, nodarbību vadītāja, kļuva par cilvēku, kam esmu bezgalīgi pateicīga par to, ka viņa spēja atklāt manu potenciālu. Būdama pavisam jauna, es gribēju, lai mani iemāca zīmēt, izprast procesus, kas notiek mūsdienu mākslā, daudzas lietas bija man svešas un nepieņemamas, jo parasta cilvēka vizuālā uztvere ir visai ierobežota. Taču Baiba iemācīja man ļauties un mācīties pašai – no stāstiem pār māksliniekiem, izstāžu darbiem un sevis pašas – caur neskaitāmiem uzdevumiem: saprotamiem un dīvainiem, viegliem un sarežģītiem, izaicinājumu pilniem, vai ik pa brīdim tādiem, kas likās pat garlaicīgi. Dažreiz pildīju uzdevumu ļoti cītīgi, citreiz pavirši, ķeksīša pēc, dažreiz pārsteidzu sevi un citus, citreiz biju pilnīgā izmisumā, daudzi darbi tika izmesti, daži pārdoti, liela daļa bija izstādīta ikvasaras izstādēs muzeju telpās.


Tikai vēlāk es sapratu, cik liela nozīme tam visam ir bijusi. Zīmējot pavadīju muzejā garas stundas, citreiz no durvju atvēršanas līdz slēgšanai visu sestdienu, man negribējās iet prom, jo tikai tur es jutu gandarījumu un milzīgu iedvesmu. Dažreiz varēju vairāk kā stundu skatīties izstādi un būt pārpilna un nogurusi no sajūtām, un, nespējot nemaz pazīmēt, gāju mājās. Tā ir lieliska iespēja piedalīties šajā programmā, nekādu ierobežojumu - apmeklēt nodarbības var cik bieži gribi, piedaloties tajās par simbolisku samaksu. Svarīgākais ir neviltota interese un ļaušanās pašizziņas norisei, varbūt nedaudz pacietības un sevis pārvarēšana kaut kādā ziņā, jo šāds rezultāts un izjūtas nenāca uzreiz, toties atmiņas par to laiku un atmosfēru man paliks gadiem.


Katrs zīmējums vai glezna parasti liek atcerēties to vietu un laika posmu, kur un kad tas tapis, tas ir daudz godīgāks un spēj atsaukt atmiņas un emocijas daudz labāk par personīgu dienasgrāmatu.

Mans pats pirmais darbs, kas tika uzzīmēts Arsenālā 2009.gada pavasarī un pēc mēneša tas piedalījies programmas izstādē.

Un šī ir tā pirmā reize, kad sāku apmeklēt muzeja nodarbības un paņēmu rokā eļļas krītiņus. Tiku nofilmēta pavisām negaidīti, ieraudzīju sevi uz ekrāna izstādes atklāšanas laikā.

Ir daudz kopēts no lielo mākslinieku darbiem, šis ir mans mīļais Ģirts Muižnieks un viņa "Mušas uz klavierēm". Gribēju uzzīmēt sev tās visas, bet diemžēl laika ir bijis par maz.

Mans pirmais pārdotais darbs (zīmējums pec Egona Spura fotogrāfijas) ir aizceļojis uz Norvēģiju, pircējs – skolotājs no Tronheimas.

Ar saviem atbalstītajiem pēc izstādes atklāšanas pie vēl nerekonstruētās LNMM galvenās ēkas.

Šis zīmējums tagad atrodas pie Jura Petraškeviča, kur viņš attēlots pēc paša uz skenēra uzņemtiem pašportretiem :)

Ļoti neparastas sajūtas bija ieejot šajā instalācijā - it kā Tu atrodies vakuuma maisā, bet elpot tomēr vari, Belēviča izstāde "Blīvā telpa", 2011.


Savdabīgs pārdzīvojums ir bijis "Pacieties" izstādē 2012.gada februārī. Tumša telpa, melni izgaismoti apļi pie sienām, baznīcas soli. Stāstīja, ka daudzi nevarēja izturēt iekšā ilgi, nāca raudiens, bet man patika.

Izstādē “Vieta, izcila skatienam” tika radīts viens no maniem mīļākajiem darbiem - ar melno pildspalvu zīmēta proletāriešu rajona ēka.

Vēl viena audzēkņu darbu izstāde, kur pirmo reizi mūžā sniedzu interviju - raidījumam "100g kultūras".


Ar Baibu atklājām izstādi galerijā "Zīmulis un ota", 2013.gada jūnijs.


My Riga's rooftops

Posted by Radmila on December 16, 2014 at 7:10 AM Comments comments (0)

Kurš gan zin, ar ko mani tik ļoti fascinē jumti... Pēdējo stāvu logi, mansardi, pilsētas terases rada manī gaismas, brīvības un lidojuma sajūtas. Mans jaunais projekts ir pilsētas gleznošana no augšas, proti no jumtiem un augšējiem stāviem.


Pirmā glezna ir tapusi, pateicoties Verai un iespējai gleznot Latvijas Mākslas akadēmiju un to apkārtni no viņas mājas piektā stāva.

Es meklēju cilvēkus, kas varētu šo projektu atbalstīt un sniegt iespēju pagleznot jūsu mājās, birojā vai jebkura cita veida telpās, kur paveras interesants skats uz pilsētu.


 

Кто знает, чем меня так привлекают крыши...Окна последних этажей домов мансарды, городские террасы вызывают во мне ощущения света, свободы и полета.

Мой новый проект – живопись города с высоты, т.е. с крыш и верхних этажей. Первая картина этой серии и возможность написать Латвийскую Художественную академию и ее окрестности с 5 этажа появились, благодаря Вере и ее дому.


 

Я ищу людей, которые могли бы посодействовать в осуществлении этого проекта и дать возможность порисовать в вашем доме, офисе или в помещениях любого другого типа, откуда открывается интересный вид на город.

Фото крыш, сделанных на улицах Риги.


Meistarklase pie Francisco Javier Mendoza

Posted by Radmila on October 12, 2014 at 3:30 PM Comments comments (0)

Šopiektdien pieredzes apmaiņas nolūkos esmu piedalījusies spāņu mākslinieka Francisco Javier Mendoza vadītajā meistarklasē, kur 2 stundu laikā katrs esam radījuši savu jūru.

Katram no 6 dalībniekiem krāsu un izjūtu ziņā jūras ir sanākušas tik atšķirīgas, ka grūti būtu pateikt, ka tās ir tapušas vienlaicīgi. Gleznotājs uzsvēra cik svarīgi ir iztēloties nevis kopēt attēlu, un nebaidīties eksperimentēt, procesa gaitā pamainot gan gleznas kompozīciju, gan toņus.

Augšā ir mans rezultāts, zemāk pārējo darbi.


В эту пятницу с целью обмена опытом я участвовала в мастер-классе по живописи, который вел испанский художник Франциско Хавьер Мендоза. В течении 2 часов 6 участников изобразили свое море. У всех получились абсолютно непохожие по цветам и ощущениям картины, даже трудно сказать, что они писались в одно время в одном месте. Живописец подчеркивал насколько важно рисовать по представлению, а не копировать изображение. Также убеждал, что нельзя бояться и нужно экспериментировать в ходе работы с цветом и композицией. Выше можно увидеть, что у меня получилось, далее работы других участников.

7dienas eksperementi

Posted by Radmila on October 5, 2014 at 3:10 PM Comments comments (0)

Šodien uzaicināju meitenes paeksperementēt ar krāsām. Taisījām abstraktas gleznas ar ziediem, piemeklējot toņus katra savam interjeram, apspriedām procesu un rezultātus, ēdām ābolkūku un atpūtāmies no ikdienas steigas.


Сегодня пригласила девчонок поэксперементировать с красками, рисовали абстрактные картины с цветами, выбирая тона под свой интерьер, обсуждали процесс и результаты, ели яблочный пирог и отдыхали от будничной суеты.


Получившимся остались довольны не все, почему-то обычно кажется что у соседа рядом вышло лучше. Самокритика это, конечно, хорошо, но давайте будем добрее к себе с своему творчеству :)

Ar iznākumu nebija apmierinātas visas. Bieži vien liekas, ka kaimiņam iznācis labāk. Bet, varbūt, mēs esam pārāk kritiski pret sevi? :)

Vairāk fotogrāfiju >>>Больше фотографий>>>

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1480231712242500.1073741848.1413328968932775&type=3

Kalnciema starts

Posted by Radmila on October 4, 2014 at 4:05 PM Comments comments (0)

Manas atklātnes-glezniņas šosestdien ir paciemojušas Kalnciema kvartāla tirdziņā, aptuveni puse no tām ir atradušas savus jaunus īpašniekus. Izskatās pēc veiksmīga iesākuma! Eļļas krāsas, papīrs, nedaudz laika un pacietības..Turpinājums sekos!


Мои открытки-мини картины сегодня побывали в гостях на ярмарке Калнциемского квартала, где около половины из них нашли своих новых владельцев. Похоже на удачное начало! Масляные краски, бумага, немного времени и терпения...Продолжение следует!


Konkurss "Riga"

Posted by Radmila on September 8, 2014 at 4:25 PM Comments comments (0)

Mūsu mākslas studijas trīs dalībnieču gleznas tika izstādītas galerijā "Zīmulis un ota" konkursa-izstādes "Rīgā" ietvaros. Patiess prieks par panākumiem! Izstādi var apskatīt un par skaistākajiem darbiem nobalsot Rīgas centrā, Skolas ielā 18, līdz 26.septembrim.

 

Работы трех участниц нашей художественной студии прошли отбор в конкурсе "Рига" и теперь выставлены в галерее "Zīmulis un ota". Очень рада нашим успехам! Выставку можно посетить и за лучшие работы проголосовать в центре Риги на ул.Сколас 18 до 26.сентября.Rss_feed

Makslas studija. Zimesanas un gleznosanas nodarbibas, kursi iesacejiem. Makslas darbi, gleznas uz pasutijuma. artworks, art studio. paintings, latvia, riga. handmade cards, greeting cards, exclusive cards, apsveikumi, kartinas, atklatnes, postcards